Bradford Road, Clayton, Bradford, West Yorkshire, BD14 6HW

Tel: 01274 414761

Email: office@stanthonysclayton.org.uk

St Anthony's Catholic Primary School

Let us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for GodLet us do something beautiful for God

 School Results 2012 - 2014 

 

OFSTED Data Dashboard Key stage 1                         OFSTED Data Dashboard Key stage 2